XXI Concurs de fotografia ‘Vicente Rodenas Alberola’

BASES DEL CONCURS

1. Les seccions del Concurs seran:

a) Festes de Moros i Cristians.

b) Comparses:

– Moros (components d’alguna comparsa mora)

– Cristians (components comparsa cristiana)

c) Racons i tradicions del Campello.

2. Podrà participar qualsevòl persona major d’edat. La participació serà de 10 imatges per autor. En l’apartat b) Comaparses, només podran participar els socis de cadascuna de les associacions que componen aquesta Federació. En aquest apartat es valorarà la imatge que capti l’esperit de la festa desde dins.

3. Les fotos que se presentin seran originals e inèditas, no presentades en anteriors edicions d’aquest Concurs i obligatòriament seran de les Festes o actes organitzats per la ‘Junta Festera de Moros i Cristians del Campello’.

4.Les fotografies es lliuraran en arxiu digital, amb una qualitat mínima de 4 megapíxeles, en format TIFF o JPG, per reproducir amb unes mesures de 40 cm x 60 cm. Les obres es poden enviar per correu electrònic,a l’adreça vicenterodenas2020@gmail.com (indicant en l’assumpte XIX Concurs Fotogràfic Vicente Rodenas Alberola), finalitzant el termini d’admissió el 31 d’Agost de 2020 a les 00:00 h. Hi haurà una preselecció de les fotografies presentades a aquest Concurs, amb l’única fi de comprovar que les fotos s’adaptan a aquestes bases. En cas que el comisariat detecti en la revisió prèvia, que un autor intenta presentar més imatges del màxim admès sota un altre nom, seran desqualificades les dues participacions.

5. Els enviaments per correu electrònic de les obres han d’incloure un document en el qual s’indicaran les dades del autor, el nom del/l’ autor/a, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI, ben llegible, al costat d’un llistat de les obres presentades indicant la secció al fet que es present i, si escau, comparsa a la qual pertany. Els fitxeers estaran identificats amb el nom de l’obra.

6. Els premis en cap cas podran ser acumulatius, és a dir, es podrà lliurar un únic premi per autor.

7.No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les fotografies. Només s’admetran els ajustos moderats que afecten a:

A Correccions globals de to, equilibri del blanc, lluminositat, contrast, saturació de color i ajust d’ombres i llums.

B Conversió de la imatge a blanc i negre.

C Enfocament moderat i reducció selectiva de soroll digital i gra.

D Eliminació de vinyeteo, neteja de partícules així com correcció de distorsions i aberracions òptiques.

E Reenquadre de la imatge, sempre que el resultat excedisca els 4 Mp i no s’interpole.

8. El Jurat qualificador estarà format per cinc persones, que serà, un representant de la Junta Festera, un representant de l’Ajuntament,iy els altres tres components pertanyeran a l’àmbit de les arts, a designar per la Junta Directiva de la Junta Festera. El Jurat se reserva el dret a deixar desert qualsevol dels premis, si la qualitat del presentat així ho aconsella. La seva decisió serà inapel.lable.

9. Les fotos premiades i una selecció finalista, seran exposades al públic del 18 de Setembre al 16 d’Octubre. El lliurament de premis es realitzarà durant l’acte d’inauguració de l’exposició, el divendres 18 de Setembre a partir de les 20:00 h. a l’Àgora de la Casa de Cultura del Campello (sempre que les circumstàncies ho permeten).

10. Totes les obres seleccionades passaran a formar part dels fons artístics de la Junta Festera de Moros i Cristians. Les obres premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol

suport, així com distribuir-se a redaccions de periòdics i revistes per a la promoció i difusió de les festes de Moros i Cristians, citant-se sempre el nom de l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per a aquesta finalitat, Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu, però es fa extensiva a qualsevol reedició.

S’acceptaran fotografies amb rostres de menors d’edat amb l’autorització del tutor/a del nen/a o sota la responsabilidat de l’autor de la fotografia. Els participants es responsabilitzen íntegrament que no existeixin drets de tercers, així com renuncien a toda reclamació per dret d’imatge.

11. La participació en aquest Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, quedant facultada l’entidat per resoldre els casos no previstos.

 

Premis del XVI Concurs de fotograiía “Vicente Rodenas Alberola”

a) Festes de Moros i Cristians:

1er. Premi: 300,00 €

2 º Premi: 200,00 €

3er. Premi: 150,00 €

b) Comparses:

– Moros: 100,00 €

– Cristians: 100,00 €

c) Racons i tradicions: 150,00 €

De conformitat amb el que Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de disposa el 2016 (*RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (*LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per JUNTA FESTERA DE MOROS I *CRISTIANS DEL CAMPELLO, amb la finalitat PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE FOTOGRAFIA VICENTE RODENAS ALBEROLA.

Aquestes dades es conservaran mentre dure la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exercisca cap dret dels quals l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seues dades ja no siguen necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a JUNTA FESTERA DE MOROS I *CRISTIANS DEL CAMPELLO, amb domicili a Av. de la Generalitat 2, 03560 El Campello, (Alacant) o enviant un correu electrònic a juntafesteradelcampello@gmail.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).