1. Política de Privacitat

 En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO, d’ara en avant també el Prestador, domiciliada a Avda. de la Generalitat, núm. 2, 03560, el Campello, amb CIF V03790540, telèfon de contacte: 619203143, i adreça electrònica: juntafesteradelcampello@gmail.com.

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO, com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establides en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPD, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produïsca en aquests.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En conformitat amb allò que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Avda. de la Generalitat, núm. 2, 03560, el Campello, enviant un correu electrònic a juntafesteradelcampello@gmail.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seues dades (agpd.es).

 • CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens facilite es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establides en la normativa vigent.

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui li’ls haja comunicats —en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari—, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

 • ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguen penjades en la web són propietat de JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 • EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeta a JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 • CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (ENLLAÇOS)

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es puga accedir pels «links» o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de «links» o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 • ENVIE CV [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

En el cas que l’usuari envie el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportades seran tractades per a fer-lo partícip dels processos de selecció que puga haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Ho informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comunique per escrit el més prompte possible, a fi de mantindre les seues dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seua posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeta novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

 • SUBSCRIPCIÓ Al BLOG DE JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

En el cas que l’usuari es subscriga al blog, li informem que les dades aportades seran tractades per a gestionar la seua subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi haja un interés mutu per a mantindre la fi del tractament. Quan ja no siga necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 • PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

En el cas que l’usuari vulga participar en els fòrums de la web, li informem que les dades aportades seran tractades per a regular la participació en aquest. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum facilite suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi haja un interés mutu per a mantindre la fi del tractament i quan ja no siga necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum online.

 • PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

En el cas que l’usuari vulga publicar la seua opinió en la web, li informem que les dades aportades seran tractades per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi haja un interés mutu per a mantindre la fi del tractament i quan ja no siga necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 • CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 • CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO no realitza pràctiques d’spam, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 • LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Alacant.