AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO.

Domicili Social: Avda. de la Generalitat, núm. 2, 03560, El Campello (Alacant)

CIF: V03790540

Telèfon: 619 203 143

Adreça electrònica: juntafesteradelcampello@gmail.com

Lloc web: http://www.morosicristiansdelcampello.com/

Dades Registrals:

Activitat Reglada:

Col·legi Professional:

Núm. Col·legiat/dona:

Títol Acadèmic:

Estat Expedició:

1.- OBJETE

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DE EL CAMPELLO(d’ara en avant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://morosicristiansdelcampello.com/, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quins són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedisca a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara en avant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altres disposicions legals que foren aplicables.

Com a usuaris han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entren a la web, perquè aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en la web, sense que existisca l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

2.2. Registre d’usuari. [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantindre tota la informació facilitada a JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtindre sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguen infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • siga contrària, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • constituïsca publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha sigut revisada i provada perquè funcione correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen determinats errors de programació, o que succeïsquen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen eixir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguen dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- GALETES [ADAPTAR ALSUPÒSIT CONCRET]

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les galetes per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes. [ENLLAÇAR A la POLITICA DE GALETES: https://morosicristiansdelcampello.com/politica-de-cookies/]

5.- ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigisca a continguts de terceres webs. Donat que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-adreça a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan siga necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que pot existir algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

El prestador està profundament compromés amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat. [ENLLAÇAR A la POLÍTICA DE PRIVACITAT: https://morosicristiansdelcampello.com/politica-de-privacidad/]

7.- XARXES SOCIALS [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

L’informem que JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguen en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO tractarà les seues dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permeten, però no es farà responsable de les seues polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguen presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzen activitats presumptament il·lícites o contravinguen els principis de la bona fe.
  • Que atempten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia en la xarxa, molesten o puguen generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguen els continguts que JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO considere no apropiats.
  • I en general que contravinguen els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, JUNTA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren no apropiats.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fora necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguen aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera esdevindre respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic al damunt ressenyat.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Alacant.